Нов ред за подаване на заявления за изменения на КККР

5.12.2019 г.
Във връзка с последните изменения на чл. 51, ал. 6 от ЗКИР

На основание чл. 51, ал. 6 от Закона за кадастъра и имотния регистър (обн. ДВ, бр. 41 от 2019 г.), в сила от 22.08.2019 г., проектът за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти (КККР) следва да се подава в Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК), в цифров вид, по електронен път. Проектът за изменение на КККР е необходим при подаване на заявление за изпълнение на услугата „Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР“, която може да се заяви самостоятелно или заедно с заявление за изменение на КККР. Заявленията се подават в електронен вид чрез Кадастрално-административната информационна система (КАИС), в която заявителят следва да подпише заявление за изпълнение на услугата с квалифициран електронен подпис (КЕП). Правоспособното лице, изработило проекта за изменение, го предоставя на заинтересованото лице в електронен вид и подписан с КЕП. В случай, че заинтересованото лице не разполага с КЕП, заявлението за услугата може да се подаде от правоспособното лице (каквото е Мапекс) и то да получи удостоверението за приет проект, с което след това да се подаде на гише завление за изменение на КККР или за издаване на скица/ схема проект. За заявяване и изпълнение на услугата „Удостоверение за приемане на проект за изменение на КККР“ АГКК не извършва проверка за заитересованост и не е необходимо упълномощаване от собственика на имота.

https://www.cadastre.bg/zakoni