ГИС - бързо, лесно, точно

19.7.2022 г.
МАПЕКС представя български софтуер, разработен за българските клиенти, който ще се ползва в български условия

Геопространствените информационни системи (ГИС) са съвременна технология с приложение в много сфери, като предоставят възможност за събиране и представяне на информация върху карта. Тази технология е създадена през 1962 г., като последните години търпи изключително бурно развитие и намира приложение във все повече области и в живота на обществото. С ГИС много удобно се представят пространствено тенденции и данни, което позволява лесно да се възприемат дори големи обеми информацията.

Такива ГИС базирани решения намериха място в редица проекти на МАПЕКС през миналата година, сред които:

  • ДП Национална компания "Железопътна инфраструктура": "Регистър на железопътната инфраструктура;
  • "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - гр. Пловдив: "Изграждане на единна интегрирана географска информационна система за територията, обслужвана от ВиК - Пловдив";
  • Регионален исторически музей - Хасково: Доставка на облачна ГИС базирана Информационна система за културно-историческите забележителности в област Хасково/Одрин на три езика (български, турски, английски), финансирана по програма Interreg IPA за трансгранично сътрудничество България - Турция;
  • "Водоснабдяване и канализация - Сливен" ООД, гр. Сливен: "Разширяване на система СКАДА и изграждане и внедряване на ГИС система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора", Дейност 1: "Изграждане и внедряване на ГИС система за ВС/Агломерация Сливен и ВС/Агломерация Нова Загора";
  • Абонаментни услуги по планиране, контрол и управление на транспортната дейност чрез използване на ГИС базирана електронна платформа и мобилно приложение.

С най-новите си разработки МАПЕКС дава възможност на българските компании и публични власти чрез ГИС базирани решения да избират най-подходящия маршрут при движение с автомобили от техните автопаркове, икономисвайки гориво; да визуализират кои имоти са с неплатени данъци, кои договори за ползване на общинска собственост са с изтекъл срок и така да повишат събираемостта на вземанията си; управление на активи и отчетност на ВиК операторите, което води до спестяване от разходи и локализиране на течовете. При големите инфраструктурни предприятия като републиканската пътна и железопътна мрежи, електроразпределителните и газоразпределителните предприятия, както и при системните оператори за пренос на електроенергия и природен газ ГИС води до по-бързото локализиране на авариите и тяхното отстраняване, а като следствие се намаляват щетите за всеки от нас.

На предния фронт на иновациите в тази област се очертават съчетанията със съвременните комуникационни технологии, при които ГИС влиза в мобилните устройства като смартфони и таблети, и това дава възможност на терен да се ползва огромната база данни, тя да се редактира и актуализира и веднага да става достояние на останалите потребители.

Всичко това намира място в разработените от МАПЕКС решения, в които е реализиран дългогодишният опит на компанията. Предимство е, че МАПЕКС представя български софтуер, разработен за българските клиенти, който ще се ползва в български условия. Затова той е достъпен, разбираем, интуитивен за потребителите, а и по-лек за поддръжка и обслужване.

Ето няколко примера на ключови решения, създадени от МАПЕКС:

Tobel® общини

ГИС Tobel представлява единна среда за поддържане на всички данни за територията на общината - териториално и селищно устройство, кадастър, общинска собственост, инфраструктура, екология и т.н. Централната база данни позволява всички в общинската администрация да ползват едни и същи, винаги актуални данни. В Tobel има изградена гъвкава система за права на достъп, за визуализация и редакция на данните, която позволява настройка на системата според съществуващата структура на общината и изградените вътрешни работни процеси.

С помощта на Tobel общината управлява ефективно територията си, улеснява дейността на служителите и постига много по-високо ниво на обслужване на жителите и бизнеса.

Достъпът до информацията на всички служители на общината значително повишава тяхната ефективност и намалява сроковете за предоставяне на административни услуги.

Мобилната версия на този продукт става все по-популярна заради лесната работа с данните и тяхното редактиране на терен, а при устройства с по-висока точност позволява и измервания на място и актуализация на наличните данни.

Tobel® за ВиК

Tobel е модерна многофункционална технология, която визуализира обекти от географското пространство чрез цифрово картографиране и позволява интегриране и анализ на атрибутни данни и характеристики на обектите и активите на ВиК инфраструктурата. ГИС Tobel осигурява детайлна информация за елементите на ВиК мрежата, тяхната мрежова свързаност и техническо състояние и предоставя възможност за изготвяне на специализирани справки и отчети. Системата е и основен инструмент за доброто познаване на физическите активи, помага за оптимизиране на разходите и намалява риска от възникване на аварии и инциденти. Така ГИС Tobel се превръща в надеждно средство при планиране, проектиране, изграждане, отчитане на дейности в сферата на компетентността на ВиК дружествата, както и при вземане на управленски решения.

Основните ползи от внедряването на ГИС Tobel за ВиК се изразяват в по-ефективното управление и експлоатация на ВиК мрежите и услугите заради бързия и лесен достъп на служителите до цялата информация за ВиК мрежите и съоръженията. Събрана и интегрирана в единна база данни, системата позволява извършването на бързи анализи, предоставяне на актуални справки и отчети към държавната администрация и ВиК асоциациите, както и навременна реакция. Внедрената ГИС оптимизира времето за ремонтни дейности поради подобрената подготовка, планиране и информационна осигуреност на техническите екипи. Особено актуални са приложенията за интеграция със SCADA, за създаване на хидравличен модел и енергийна ефективност, за работа с мобилните приложения при отстраняване на авариите и течовете, както и за инкасо отчитането. Напоследък все по-често навлизат в практиката и датчици с дистанционно отчитане, които правят ГИС технологията "жива" - позволяват с реални данни, отчетени във времето, да се разширят анализите и подобрят работата на ВиК оператора.

"Зиго" - маршрутизация и поддръжка на автопарк

ZiGO е софтуерно решение, приложимо за всеки бизнес с автопарк. Разработено е в България и е съобразено с индивидуалните потребности в сферата на транспорта, логистиката и дистрибуцията. Успешно координирайки цялостното управление на транспортната дейност, ZiGO автоматизира процесите по планирането, контрола и управлението на автопарковете на територията на страната, като същевременно намалява разходите за гориво на фирмите с до 30%.

Със ZiGO се изчислява оптималният маршрут, съхраняват се данните за изминатия път и времето, отделено за всяка доставка, всичко това пригодено за мобилни устройства. Позволява изготвянето на навременни анализи, оптимизиране и автоматизиране на всички процеси на обслужване на автопарка - годишни технически прегледи, застраховки, техническо обслужване, профилактика и ремонт.

LARIS- имоти

Laris MLS е среда без аналог у нас за обмен на информация за продажба и наемане на имоти с достъп на специални групи потребители, което спомогна да се превърне в платформа за обмен на информация между легитимни професионалисти. Право да публикуват реални оферти имат всички брокери и агенти, които имат ексклузивитет по отношение на предлаганите от тях имоти. Тази платформа позволява изграждането на по-коректни взаимоотношения в процеса на продажба и наемане на имоти.

Освен портала за ексклузивни обяви Laris MLS МАПЕКС предлага и много удобно средство за управление на бизнеса на компания за недвижими имоти и на отделен брокер - Laris ERP. С това решение брокерите управляват имотите, които продават или отдават под наем, календара с огледите, подреждат документацията си и информацията за клиентите. Laris ERP е облачно базирано и разполага и с мобилно приложение.

МАПЕКС инвестира в развитието на устойчиви технологични решения за бизнеса и администрациите. Обръщаме особено внимание на специфичните настройки на всеки от продуктите за конкретния клиент, както и на обучението на персонала му за работа с внедрените ГИС решения. Това отношение към всеки от потребителите създава дългосрочни партньорства по пътя на нашата мисия и цели - създаването и непрекъснатото надграждане на иновативни, ориентирани към реализация на конкретни потребности на клиента системи с актуални технологии, интегрирани със системи за отчитане, управление и вземане на решения, за публични, инфраструктурни компании и частния сектор в областта на географските информационни системи.

Digitalk Капитал